Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

 

Iskolánk fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ, 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

 Iskolánk képekben

Támogatóink

Képtalálat a következőre: „nka logó”

http://kota.hu/images/bemutatkozas/kota-bemutatasa.jpg

A 2019/2020. tanévre történő beiskolázás

Speciális oktatás a logopédián

Iskolába hívogató! - Képes beszámoló a fotógalérián!

Iskolai ügyek intézése a Titkárságon:

kedd: 7.30-8.00 csütörtök: 7.30-8.00, 15.00-17.00

Életutak – Kirchhofer József életműve


Ajánló

Legfrissebb hírek

- Mézes reggeli 2018

- Népmese rajzpályázat - képes beszámoló

- Mini maraton 2018 - képes beszámoló

- Meseösvény 2018 - képes beszámoló

- Részletes Digitális Gyermekvédelmi Stratégia - 2017.

- Iskola rendőre program

- Iskolatej program 

- Védőoltások és hpv

- Hittan oktatás

- Rendhagyó rajzóra

- KINDER + SPORT sportvetélkedő


- Mindennapos testnevelés az iskolában

 


További információk

- Közzétételi lista - 2018/2019. tanév

- A tanév helyi rendje 2018/2019

-Tájékoztatás a 112-es egységes európai segélyhívószámról

-Tájékoztatás -112-es hívószám-alsó tagozat

Tájékoztatás -112-es hívószám-felső tagozat

-FOGADÓÓRÁK 2017/2018

- Hírek az osztályokból 

- Hírek az iskolából

- Szakkörök - beszámoló!

- Napközi

- Órarend

- Fotógaléria

- Étkezés

- KALÓRIA NYOMTATVÁNY

Táplálkozási előírások

Ételek magyarázata

Étlap

- Iskola-egészségügy

Eredményeink

"Kérdezd a nagyit!" Riportpályázat-Különdíj

Versenyeredmények 2016/2017!

A Föld Napja - eredményeink

Városi szépkiejtési verseny: 5-8. évfolyam

Városi szépkiejtési verseny: 3-4. évfolyam


http://www.erkeliskola.hu/files/serleg.jpg

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 


Pályázatok

- Határtalanul

Európai Unió pályázatai

Eszközfejlesztés HEFOP pályázat keretében.

 Iskolaportrék

A kötetben ismertetett 22 iskola egyike mi vagyunk.

 

Emelt szintű
ének-zenei oktatás

 
Évfolyamonként egy osztályt szervezünk ebben a képzési formában, melynek keretében heti négy órában tanulják növendékeink a zenei alapismereteket. Harmadik osztálytól két órával nő ez az óraszám, amikor a kóruspróbák megkezdődnek.

Tapasztalataink szerint a megnövekedett zenei óraszám kimutathatóan jó hatással van a többi tárgy tanulására is.

Logopédia

Ezekben az osztályokban speciális pedagógiai program alapján végezzük sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését. Az általános iskolai tananyag

elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk. Célunk a többségi osztályba való sikeres integrációra való felkészítés.

Pedagógusaink fejlesztő eljárásokban jártas tanítók és logopédusok.

 

 


A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola

logopédiai osztályai

 

Az iskolában 1-1 logopédiai iskolai osztály működik 1-4. évfolyamon. Ezekben az osztályokban speciális pedagógiai program alapján végezzük ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékos) oktatását, nevelését.

Az általános iskolai tananyag elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk, hogy a beszédfejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztésével megelőzzük iskolai sikertelenségüket. A speciális módszerek magukba foglalják a tanulási zavar korrekciójára szolgáló terápiás eljárásokat és a beszédhiba-javítást egyéniesített formában. Az olvasástanítás az analitikus-szintetikus, diszlexia prevenciós Meixner módszer szerint, az írástanítás késleltetetten, intenzív grafomotoros fejlesztést követően történik.

 Az alacsonyabb osztálylétszám (13 fő) lehetőséget nyújt az egyéni fejlődésmenet biztosítására. Az oktatott tananyag megegyezik a nagy létszámú iskolai osztályokban oktatott tartalmakkal. 4. osztálytól a tanulók idegen nyelvoktatásban vesznek részt. Célunk a többségi osztályba való sikeres integrációra való felkészítés.

  Mivel az iskola sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását végzi, ezért a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása nem egy szűk kört érintő program, hanem az iskola mindennapos munkáját folyamatosan átszövő tevékenység. A tanulók egyéni képességstruktúrája alapján történik a készség és képességfejlesztés. A tanórai differenciált fejlesztést és egyéniesített megsegítést egyéni és kiscsoportos fejlesztő órákkal tesszük még hatékonyabbá. A kiscsoportos formában szervezett logopédiai foglalkozás biztosítja a nyelvi fejlesztést, a beszédhibák megszüntetését, az írás-olvasás nehézség kompenzálását.

 Fejlesztési specialitások a logopédiai osztályokban:

¨      Egész napos oktatás keretében végezzük a gyermekek fejlesztését, hogy helyben részesülhessenek a speciális foglalkozásokban.

¨      Két tanító tantárgycsoportos megosztásban neveli-oktatja a tanulókat.

¨      Az olvasástanítás Meixner-féle módszerrel folyik.

¨      „Tanulás tanítása” programot vezettünk be a hatékony tanulási technikák elsajátítására.

¨      Változatos kulturális és szabadidős programokon vehetnek részt a tanulók.

 A fejlesztés területei:

¨      finommotorika, mozgáskoordináció, grafomotoros fejlesztés, tér- és időbeli tájékozódás, lateralitás

¨      beszéd alaki és tartalmi fejlesztése

¨      beszédészlelés és beszédértés fejlesztése, auditív differenciálás, kognitív képességek fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)

¨      diszlexia prevenció ill. reedukáció

¨      diszkalkulia korrekció

 Módszerek, eljárások:

¨      logopédiai terápiák ¨

-       diszkalkulia terápia

¨      Sindelar program, alapozó terápia, Gósy-féle fejlesztés, szenzomotoros integrációs terápia

¨      tehetséggondozás

 A speciális oktatást-nevelést a fejlesztő eljárásokban jártas tanítók és logopédusok végzik.

Az iskolában a szakszolgálat gyógytestnevelője biztosítja a gyógytestnevelést a szűrés és az orvosi vizsgálat alapján. A 3. ill. 4 osztályban folyik úszásoktatás. Biztosítjuk a mindennapi testnevelést és igény szerint a felekezeti hitoktatást az iskolába kijáró hitoktatók segítségével. A gyerekek fejlesztését segítik rendszeresen megrendezett programjaink és ünnepségeink (pl.: tanulmányi kirándulások és séták, színházlátogatás, bérletes előadások, népmese napja, műsor karácsonykor, anyák napján és év végén, költészet napi szavaló verseny, farsangi mulatság, kézműves délutánok az adventi időszakban és húsvét előtt, föld napja, részvétel városi és országos versenyeken és pályázatokon stb.)

 Bekerülés az osztályokba:

A felvételhez a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai fejlesztő, Oktató, Gondozó Tagintézménye (1077 Bp., Izabella u. 1. Tel.: 061-2038497) véleményére van szükség. Felvételi körzet: Gödöllő. A körzeten kívüli tanulók szülei kérvényezhetik a tanuló felvételét, melyek pozitív elbírálását a férőhelyek száma határozza meg.

 Az iskolával és a felvételi eljárással kapcsolatban a következő elérhetőségen érdeklődhetnek: 

Cím: 2100 Gödöllő. Mátyás király utca 10.

 Tel: 06 30/7828-183 (Urbán Emese igh.)

Tel/fax: 06 28/512 525

e-mail: logopediagodollo@gmail.hu

 

 

 

 

 Tanítóink:

Czakó Anita

Bálint Anita

Benárd Katalin

Bihari Erzsébet

Hollósy Andrea

Horváth Mariann

Neubrandtné Gombos Szilvia

Pancsuska Jánosné

Paulovics Borbála

Pintér Gabriella

         Skultéthy Adrienn

Urbán Emese

Végh Barbara

Pedagógiai asszisztens:

 Lugosi Zsuzsa

 

Tanáraink, tanítóink a következő területeken képzettek

¨      logopédia

¨      szurdopedagógia

¨      diszlexia reedukáció

¨      diszkalkulia terápia

¨      alapozó terápia

-          szenzomotoros integrációs tréning

¨      Sindelar-módszer

¨      NILD terápia

¨      AIT FST terápia

¨      labdaterápia

¨      tehetség- és képességkibontakoztatás

¨      egyéb tanári szakok ( biológia, angol, könyvtár…)

 

ÖKO- verseny - 2016


ÖKO- verseny - 2016

2016. március 10 – én került sor a járási ÖKO- versenyre Gödöllőn, a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében.

A logopédiai tagozat 3 fős csapatának résztvevői Tóth Laura 4. osztályos, Farkas Benjamin és Miháli Bálint 3. osztályos tanulók voltak.

A választható témák közül a „Futótűz” csapat az év madarát, a harist dolgozták fel, nagyon szép sikerrel. A döntőbe jutott 7 csapat közül az I. helyezést sikerült megszerezniük.

Gratulálunk!!!

Ezúton is köszönjük Kerényi Zoltán segítségét és szakmai támogatását.

Felkészítő tanáraik Horváth Mariann és N. Gombos Szilvia voltak.  


vissza